Mentor Foundation

Mentor Foundation

Moduł podstawowego programu mentoringowego obejmuje:

 • część teoretyczną – warsztatową (7 godzin);
 • praktykę (sesje mentoringowe – min. 6 godzin);
  autorefleksję pisemną (5 godzin);
 • planowanie (2 godziny);
 •  jedną sesję superwizyjną.

Po ukończeniu programu MENTOR Foundation uczestnik będzie:

 • Wiedział, czym jest mentoring i czemu służy
 • lepiej rozumiał siebie – kim jest mentor i dlaczego chce nim być, zyska świadomość swoich mocnych stron, ale i ograniczeń
 • rozumiał istotę pracy w procesie mentoringowym oraz w jaki sposób budować i podtrzymywać motywację mentee
 • wiedział, jak wygląda struktura sesji i procesu mentoringowego
 • pozna bazowe techniki pracy z mentee, w tym aktywne słuchanie, czytanie cudzej mapy, stosowanie pytań otwartych.

Obecnie Otwarte Szkolenia MENTOR Foundation prowadzi Szkoła Mentorów Biznesu Fundacji Liderek Biznesu Szkoła Mentorów Biznesu FLB