PROGRAM warsztatów Mentor Practitioner

Warsztaty szkoleniowe (9 dni szkoleniowych – 65 godzin) – zagadnienia

Dzień 1 (8 godzin)

Mentoring / coaching – różnice i podobieństwa, zasady procesu:

 • Coaching i mentoring: główne zasady, podobieństwa i różnice;
 • Kontraktacja procesu;
 • Trzy role mentora w procesie;
 • Trzy filary mentoringu;
 • Ja – jako mentor: elementy autodiagnostyki;
 • Pogłębienie autodiagnozy w ćwiczeniu w parach z zastosowaniem pytań otwartych i aktywnego słuchania.

Dzień 2 (7 godzin)

Diagnostyka i kontraktacja:

Dzień 3 (8 godzin)

Diagnostyka i elementy komunikacji pozawerbalnej:

 • Poznanie pomocnych narzędzi diagnostycznych i ich praktycznego zastosowania w procesie;
 • DISC, MPA, EASI;
 • Jak komunikuje się człowiek?
 • Proces ustalania celu procesu z mentee.

Dzień 4 (8 godzin)

Narzędzia i ćwiczenia wspomagające poszerzanie samoświadomości mentee i mentora w procesie:

 • Identyfikacja punktu odniesienia w procesie mentoringowym;
 • Koło życia (wg. Metodologii JMT): ćwiczenie w parach: autodiagnostyka;
 • Koło kompetencji Lidera (wg. Metodologii JMT): ćwiczenia w parach: autodiagnostyka;
 • „JBT” – ćwiczenia samodzielne z autoprezentacja wyników na forum;
 • Jak identyfikować wartości mentee.

Dzień 5 (8 godzin)

Narzędzia pomocne w procesie ustalania i monitorowania celu procesu:

 • Narzędzia i techniki ustalania celów: (praca w parach);
 • Plan/strategia/cel: nie bądź ortodoksem w procesie: ucz się ucząc;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Feedback: co to jest?

Dzień 6 (8 godzin)

Zmiana w procesie mentoringowym:

 • Zmiana: konieczność trudna do zaakceptowania: prezentacja;
 • Zmiany w życiu Mentorów: casy;
 • Jak towarzyszyć w zmianie mentee.

Dzień 7, Dzień 8 (15 godzin)

Techniki coachingowe w procesie mentoringowym

 • Techniki „przeramowujące”;
 • Techniki ułatwiające introspekcje;
 • Praca na relacjach;
 • Praca nad wybranymi przekonaniami i stereotypami;
 • Techniki projekcyjne: nazywanie emocji/story telling (praktyczne zastosowanie IdeaCards i Qubiqbox).

Dzień 9 (7 godzin)

Rekapitulacja pierwotna i podsumowanie, ewaluacja procesu

 • Mentor i jego role;
 • Praca i kontraktacja z klientem instytucjonalnym;
 • Komunikacja pozawerbalna;
 • Feedback w procesie;
 • Zmiana;
 • Ćwiczenia wybranych 3 technik;
 • podsumowanie procesu: feedback od uczestników, ewaluacja;
 • Certyfikacja ukończenia kursu teoretycznego.

II. Praktyka (min. 60 godzin):

praktyka mentoringowa – min. 40 sesji mentoringowych z min. 5 mentee. Zaliczane będą godziny odbyte:

 • do 12 miesięcy przed rozpoczęciem kursu – w ilości nie większej niż 20;
 • w trakcie kursu i po jego zakończeniu;
 • Superwizje – 3 indywidualne i 2 grupowe.

III. Moduł autorefleksji (6 godzin): eseje po 1500 słów

 • 5 esejów na podstawie lektur wybranych z otrzymanego zestawu;
 • Esej na temat jednego ze swoich procesów.