Mentor Practitioner

MODUŁ „MENTOR PRACTITIONER” OBEJMUJE

 • część teoretyczną – warsztatową (65 godzin);
 • część praktyczną (sesje mentoringowe – 60 godzin);
 • refleksję (40 godzin);
 • planowanie (5 godzin);
 • sesje superwizyjne – 3 indywidualne i 2 grupowe.

Czyli w sumie 170 akredytowanych godzin szkoleniowych.

Po ukończeniu programu Mentor Practitioner uczestnik będzie umiał / wiedział / potrafił / rozumiał:

 • jakie cele można realizować w procesie mentoringowym
 • jakie są zasady procesu mentoringowego i jak stosuje się pytania otwarte
 • w jaki sposób diagnozować potrzeby klienta
 • jak określić granicę swojej kompetencji i odpowiedzialności
 • jak ustalić ramy procesu oraz mierniki jego sukcesu
 • jakie są podstawowe narzędzia diagnostyczne pomocne w procesie mentoringowym
 • jakie są zasady pracy nad celem mentee
 • elementy komunikacji pozawerbalnej
 • znaczenie i definiowanie punktu odniesienia w procesie mentoringowym
 • podstawowe techniki wspomagające autodiagnostykę
 • swobodne korzystanie z podstawowych technik kalibrujących cel
 • zrozumienie różnic pomiędzy celem a strategią
 • zdobycie umiejętności właściwego formułowania i przekazywania feedbacku
 • fizjologiczne uwarunkowania człowieka w procesie zmiany
 • jak przygotowywać i towarzyszyć mentee w zmianie
 • jak zdefiniować bariery w zmianie
 • kiedy i jak stosować techniki coachingowe w procesie mentoringowym.

Obecnie otwarte szkolenia MENTOR Practitioner prowadzi Szkołą Mentorów Biznesu Fundacji Liderek Biznesu Szkoła Mentorów Biznesu FLB

PROGRAM warsztatów Mentor Practitioner

WARSZTATY SZKOLENIOWE (9 DNI SZKOLENIOWYCH – 65 GODZIN) – ZAGADNIENIA

Dzień 1 (8 godzin)

Mentoring / coaching – różnice i podobieństwa, zasady procesu:

 • Coaching i mentoring: główne zasady, podobieństwa i różnice;
 • Kontraktacja procesu;
 • Trzy role mentora w procesie;
 • Trzy filary mentoringu;
 • Ja – jako mentor: elementy autodiagnostyki;
 • Pogłębienie autodiagnozy w ćwiczeniu w parach z zastosowaniem pytań otwartych i aktywnego słuchania.

Dzień 2 (7 godzin)

Diagnostyka i kontraktacja:

Dzień 3 (8 godzin)

Diagnostyka i elementy komunikacji pozawerbalnej:

 • Poznanie pomocnych narzędzi diagnostycznych i ich praktycznego zastosowania w procesie;
 • DISC, MPA, EASI;
 • Jak komunikuje się człowiek?
 • Proces ustalania celu procesu z mentee.

Dzień 4 (8 godzin)

Narzędzia i ćwiczenia wspomagające poszerzanie samoświadomości mentee i mentora w procesie:

 • Identyfikacja punktu odniesienia w procesie mentoringowym;
 • Koło życia (wg. Metodologii JMT): ćwiczenie w parach: autodiagnostyka;
 • Koło kompetencji Lidera (wg. Metodologii JMT): ćwiczenia w parach: autodiagnostyka;
 • „JBT” – ćwiczenia samodzielne z autoprezentacja wyników na forum;
 • Jak identyfikować wartości mentee.

Dzień 5 (8 godzin)

Narzędzia pomocne w procesie ustalania i monitorowania celu procesu:

 • Narzędzia i techniki ustalania celów: (praca w parach);
 • Plan/strategia/cel: nie bądź ortodoksem w procesie: ucz się ucząc;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Feedback: co to jest?

Dzień 6 (8 godzin)

Zmiana w procesie mentoringowym:

 • Zmiana: konieczność trudna do zaakceptowania: prezentacja;
 • Zmiany w życiu Mentorów: casy;
 • Jak towarzyszyć w zmianie mentee.

Dzień 7, Dzień 8 (15 godzin)

Techniki coachingowe w procesie mentoringowym

 • Techniki „przeramowujące”;
 • Techniki ułatwiające introspekcje;
 • Praca na relacjach;
 • Praca nad wybranymi przekonaniami i stereotypami;
 • Techniki projekcyjne: nazywanie emocji/story telling (praktyczne zastosowanie IdeaCards i Qubiqbox).

Dzień 9 (7 godzin)

Rekapitulacja pierwotna i podsumowanie, ewaluacja procesu

 • Mentor i jego role;
 • Praca i kontraktacja z klientem instytucjonalnym;
 • Komunikacja pozawerbalna;
 • Feedback w procesie;
 • Zmiana;
 • Ćwiczenia wybranych 3 technik;
 • podsumowanie procesu: feedback od uczestników, ewaluacja;
 • Certyfikacja ukończenia kursu teoretycznego.

II. Praktyka (min. 60 godzin):

praktyka mentoringowa – min. 40 sesji mentoringowych z min. 5 mentee. Zaliczane będą godziny odbyte:

 • do 12 miesięcy przed rozpoczęciem kursu – w ilości nie większej niż 20;
 • w trakcie kursu i po jego zakończeniu;
 • Superwizje – 3 indywidualne i 2 grupowe.

III. Moduł autorefleksji (6 godzin): eseje po 1500 słów

 • 5 esejów na podstawie lektur wybranych z otrzymanego zestawu;
 • Esej na temat jednego ze swoich procesów.
Warunki przystąpienia do programu MENTOR Practitioner
 • ukończenie modułu Foundation;
 • lub: dla Mentorów posiadających wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu mentoringu ukończenie MENTOR Foundation Fast Track;
 • dla absolwentów innych szkoleń: ukończenie podstawowego kursu coachingowego akredytowanego przez EMCC lub ICF poświadczonego certyfikatem ukończenia oraz praktykowanie mentoringu co najmniej przez 6 miesięcy przed rozpoczęciem kursu. W tym przypadku konieczne będzie wypełnienie kwestionariusza zgłoszenia przez kandydata (przebieg pracy zawodowej, ukończone kursy, certyfikaty), referencje kandydata, list motywacyjny, opinia z firmy – jeśli jest kurs opłacony przez firmę. Rozmowa kwalifikacyjna po akceptacji pisemnego zgłoszenia z jednym z trenerów lub konsultantem;
 • koszt 12 900 PLN netto;
 • cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, superwizję, konsultacje prowadzących, certyfikat udziału w szkoleniu, pomoc w przeprowadzeniu procesu akredytacyjnego.
Certyfikat ukończenia kursu Mentor Practictioner

Certyfikat ukończenia kursu Mentor Practitioner i uzyskanie akredytacji

Po ukończeniu każdego z modułów mentoringowych oraz odbyciu wymaganych godzin praktyki uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Po pozytywnej kwalifikacji prowadzących oraz spełnieniu dodatkowych warunków zgodnych z wymogami EMCC możliwe jest uzyskanie akredytacji w EMCC skróconą ścieżką „EIA application with EQA” na poziomie Practitioner (obowiązuje opłata akredytacyjna w EMCC).

 

Warunki uzyskania akredytacji EIA Practitioner:

 • ukończenie kursu MENTOR Practitioner (w tym przeprowadzenie wymaganych godzin praktyki)
 • pozytywna ocena prowadzących
 • napisanie autorefleksji
 • spełnienie pozostałych warunków akredytacji EMCC dotyczących poziomu Practitioner:
  Indywidualna Akredytacja EMCC
 • złożenie dokumentacji w EMCC i wniesienie opłaty akredytacyjnej do EMCC – skrócona ścieżka „EIA
  application with EQA”.