Ewaluacja programu mentoringowego: kancelaria prawna 2018

Program Mentoringowy w liczbach:

 • Na etapie rekrutacji w projekcie mentoringowym utworzono 17 par uczeń – mentor.
 • Proces został zrealizowany przez 16 par – w jednym przypadku proces mentoringowy nie został rozpoczęty.
 • W procesie ewaluacji zebrano 9 ankiet ewaluacyjnych od uczniów oraz 9 ankiet ewaluacyjnych od mentorów.

W przeprowadzonej ewaluacji badano:

 • Zaangażowanie stron i stopień realizacji założonych celów
 • Korzyści płynące z udziału w procesie mentoringowym
 • Gotowość dalszego zaangażowania się stron w proces mentoringowy

Realizacja założeń procesu mentoringowego

1. Realizacja celów procesu

Dane zebrane pokazują, że zarówno uczniowie jak i mentorzy dość wysoko oceniają realizację ustalonych na początku procesu celów.

Realizacja celów określonych przez ucznia
  cele są realizowane cele nie są realizowane
Według ucznia 7 osób 2 osoby
Według mentora 6 osób 3 osoby
Realizacja oczekiwań uczniów odnośnie procesu
  Program spełnia oczekiwania Program nie spełnia oczekiwań
Według ucznia 8 osób 1 osoba

2. Zaangażowanie stron

Obydwie strony procesu dostrzegają wzajemne zaangażowanie. Zaangażowanie mentorów jest oceniane bardzo wysoko. Wśród uczniów jedna osoba jest postrzegana jako niezaangażowana.

Zaangażowanie stron
  tak, jest zaangażowany jest średnio zaangażowany nie jest zaangażowany
Według ucznia mentor 8 osób 1 osoba
Według mentora uczeń 6 osób 2 osoby 1 osoba

Korzyści płynące z procesu mentoringowego

1. Z perspektywy ucznia

Zebrane dane pokazują, że uczestniczenie w projekcie pomogło uczniom:

 • pomogło uczniom w planowaniu ich kariery (średnia ocen 4.11)
 • pomogło uczniom w poszerzeniu świadomości samego siebie i zobaczeniu siebie „z innej strony” (średnia ocen 4.0)

2. Z perspektywy mentora

Ewaluacja korzyści płynących z udziału w projekcie, pokazała dość wspólne dla całego grona mentorów, przekonanie o korzystnym wpływie projektu, zarówno na pracę w ich zespole jak i na całą firmę.

W opinii mentorów proces jest:

 • Przydatny (średnia 4.44) i ważny (średnia 4.55) dla całej organizacji
 • Pomocny w pracy z własnym zespołem (średnia 4.50)
 • Pomocny w pracy w organizacji (średnia 4.0)
 • Przydatny dla mentora osobiście (średnia 4.0)

Kontynuacja procesu mentoringowego

1. Z perspektywy ucznia

Większość spośród badanych osób, jest zainteresowanych kontynuacją procesu mentoringowego (7/9 osób). W tym: pięcioro uczniów chciałoby kontynuować proces z tym samym mentorem; dwie osoby z nowym mentorem.

Kontynuacja procesu
 Chcę kontynuować proces 7 osób z dotychczasowym mentorem 5 osób
z innym mentorem 2 osoby
Nie chcę kontynuować procesu 2 osoby

2. Z perspektywy mentora

 • Wśród mentorów zainteresowanie kontynuacją swojego rozwoju w roli mentora jest dość wysokie (średnia 4.22)
 • Mentorzy wyrażają również chęć pogłębiania swojej wiedzy na temat mentoringu (średnia 4.16)