Mastermind Group

Mastermind Group

Idea

Proponujemy formułę warsztatowych spotkań grupowych opartych na teorii leadership’u Johna Maxwella.

Spotkania w ramach Mastermind Group odbywają się regularnie co 2 – 3 tygodnie. Celem Mastermind Group jest praca nad świadomym budowaniem własnej pozycji zawodowej i stworzenie możliwości rozwoju własnego potencjału zawodowego.

W ramach pracy grupowej uczestnicy:

 • Definiują i analizują cele własne
 • Dzielą się pomysłami
 • Wymieniają się wiedzą i doświadczeniami
 • Wspierają się w realizacji celów i udzielają sobie wskazówek
 • Dzielą się swoimi sukcesami i niepowodzeniami i analizują je
 • Motywują się i inspirują wzajemnie na rzecz realizacji celu

Istotą doboru uczestników jest to by w skład grup wchodziły osoby będące na podobnym etapie rozwoju kariery zawodowej. Mastermind Group mogą być więc tworzone zarówno dla osób z wyższej kadry managerskiej jak i dla pracowników średniego szczebla.

 

Dwie formuły Mastermind Group

Grupy zewnętrzne (heterogeniczne) – uczestnikami są osoby pochodzące z różnych firm i różnych branż

Korzyści:

 • Możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych;
 • Poznanie specyfiki innych branż;
 • Nowe style zarządzania/pomysły/idee;
 • Wzajemna promocja w różnych branżach i sektorach biznesu;
 • Poszerzenie samoświadomości.
Słabości:

 • Problemy komunikacyjne między uczestnikami – dla niektórych osób praca z nieznanymi osobami może stanowić barierę;
 • Trudności wynikające z odpowiedniego dobrania uczestników takiej grupy – etap rozwoju kariery, staż pracy.

Grupy wewnętrzne (homogeniczne) – uczestnikami są osoby pochodzące z jednej organizacji lub firmy

Korzyści:

 • Możliwość przedyskutowania i wypracowania rozwiązań problemów istniejących wewnątrz danej organizacji;
 • Budowanie relacji otwartości i wzajemnego zaufania w zespole;
 • Budowanie swojej pozycji wewnątrz danej organizacji;
 • Przełamywanie wewnętrznych barier/silosów.

 

Słabości:

 •  Ograniczone możliwości wymiany doświadczeń czy stylów zarządzania ze względu na pracę w tej samej organizacji;
 • Możliwość przenoszenia konfliktów występujących wewnątrz firmy na pracę podczas warsztatów.

 

Organizacja

 

Czas trwania Mastermind Group: 2 godziny.

Liczebność grup warsztatowych: 4 – 8 osób

Miejsce spotkań zależy od składu grupy:

 • Dla grup „zewnętrznych” miejsce każdego spotkania może być rotacyjne – sesje odbywają się w biurze poszczególnych uczestników warsztatów
 • Dla grup „wewnętrznych” miejsce spotkań jest stałe