Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO stibitz.pl
(DALEJ “REGULAMIN”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.stibitz.pl/ prowadzony jest przez “STIBITZ” Piotr Ciacek z siedzibą przy ul. Zielonej 21B, 05-092 Łomianki, NIP: 5251354790, REGON: 012728270.

1.2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę będącym administratorem danych osobowych oraz na temat wykorzystywanych w Sklepie Internetowym plików cookies opisaliśmy w naszej polityce prywatności i cookies.

1.3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o następującym pojęciu oznacza ono:

 1. Aplikacja – złożony za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego wniosek na podstawie którego Usługodawca kwalifikuje Klienta na Kurs lub Szkolenie;
 2. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, takich jak warunki dostawy i płatności;
 4. Formularz Zgłoszeniowy – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Aplikacji;
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Kurs – usługa oferowana przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, na które Usługodawca kwalifikuje Klienta na podstawie przesłanej Aplikacji poprzez Formularz Zgłoszeniowy i przeprowadzonej Rozmowy Kwalifikacyjnej, którego cechy i wynagrodzenie są opisane w Sklepie Internetowym jako Kurs.
 8. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacje handlowe, wiadomości, oferty oraz inne treści marketingowe pochodzące od Usługodawcy;
 9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, którego cechy i cena są opisane w Sklepie Internetowym.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego PL.
 11. Rozmowa Kwalifikacyjna – rozmowa przeprowadzona z Klientem. Usługodawca na podstawie Aplikacji i Rozmowy Kwalifikacyjnej decyduje o kwalifikacji Klienta na Kurs, która odbywa się w miejscu wskazanym Klientowi przez Usługodawcę.
 12. Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: http://www.stibitz.pl/, udostępniany za pośrednictwem Usługi Elektronicznej Sklepu Internetowego;
 13. Sprzedawca lub Usługodawca – “STIBITZ” Piotr Ciacek z siedzibą przy ul. Zielonej 21B, 05-092 Łomianki, NIP 5251354790, REGON: 012728270., numer telefonu: 501-740-180 adres e-mail: ciacek@stibitz.pl.
 14. Szkolenie – usługa oferowana przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, które nie wymaga kwalifikacji Klienta przez Usługodawcę, którego cechy i wynagrodzenie są opisane w Sklepie Internetowym jako Szkolenie. Klient zgłasza się na Szkolenie poprzez złożenie Aplikacji za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.
 15. Umowa na Szkolenie lub Umowa na Kurs – umowa zawierana z Usługodawcą na udział Klienta w Kursie lub Szkoleniu;
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, tj. Sklep Internetowy, Formularz Zamówienia, Formularz Zgłoszeniowy, Newsletter.
 18. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 19. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępna jest Usługa Elektroniczna w postaci Formularza Zgłoszeniowego, Formularza Zamówienia:

2.1.1 Usługobiorca uzyskuje dostęp do Formularza Zgłoszeniowego po dodaniu przez Usługobiorcę pierwszego Szkolenia lub Kursu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Aplikacji poprzez Formularz Zgłoszeniowy następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kroków – (1) wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego pola “Aplikuję i Zapłacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zgłoszeniowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy:

2.1.1.1 w przypadku Szkolenia: imię i nazwisko/nazwa firmy (w przypadku, kiedy to firma zgłasza uczestnika), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz takich danych jak wybrany/a: Szkolenie/a, termin Szkoleń, sposób przeprowadzenia Szkoleń;

2.1.1.2 w przypadku Kursu: imię i nazwisko/nazwa firmy (w przypadku, kiedy to firma zgłasza uczestnika), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, CV zawierające doświadczenie i obszary pracy oraz takich danych jak wybrany/a: Kurs/y, termin Kursów, sposób przeprowadzenia Kursów.

2.1.2 Klient uzyskuje dostęp do Formularza Zamówienia po dodaniu przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kroków – (1) wypełnienie Formularza Zamówienia i (2) kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola “Kupuję i Płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego) i (3) w przypadku w którym Produkt stanowi treść cyfrową, udzieli zgody na zawarcie Umowy Sprzedaży dotyczącej treści cyfrowej, co powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, na podstawie art. 38 pkt. 13) Ustawy o Prawach Konsumenta. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.2. Newsletter jest świadczony w razie udzielenia przez Usługobiorcę zgód: na przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r, poz. 1219 ze zm.) zgodnie z Regulaminem; na korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz 1907 ze zm.);

2.3. Usługa Elektroniczna świadczona jest na (1) czas nieoznaczony, (2) nieodpłatnie. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zawierana jest w chwili złożenia zgód o których mowa w pkt. 2.2, złożenia Zamówienia lub Aplikacji za pośrednictwem Usługi Elektronicznej a ustaje z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia lub Aplikacji za pośrednictwem Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę, zakończenia korzystania z Usługi Elektronicznej. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej, czym wypowiada umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w trybie natychmiastowym.

2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 55.0 i wyższej lub Opera w wersji 40.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 70.0. i wyższej, Safari w wersji 12.1 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 40.15063 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320×500; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi skryptów Javascript.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.6. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne bez wad.

2.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w zakładce “Regulamin” Sklepu Internetowego w formie pliku PDF.

2.8. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. Usług Elektronicznych:

2.8.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, Szkolenia lub Kursu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ciacek@stibitz.pl lub joanna.filipowicz@stibitz.pl.

2.8.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2.9. Usługodawca informuje Usługobiorcę na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. WARUNKI KWALIFIKACJI NA KURS I ZAWARCIA UMOWY NA SZKOLENIE LUB UMOWY NA KURS

3.1. W przypadku Kursu, po rozpatrzeniu Aplikacji, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Aplikacji, Usługodawca decyduje, czy zaprosi Klienta na Rozmowę Kwalifikacyjną i informuje Klienta o proponowanych terminach Rozmowy Kwalifikacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient dokonuje wyboru jednego z zaproponowanych przez Usługodawcę terminów Rozmowy Kwalifikacyjnej.

3.2. Na podstawie Aplikacji i odbytej Rozmowy Kwalifikacyjnej, Usługodawca decyduje o kwalifikacji Klienta na wybrany Kurs. Usługodawca informuje Klienta o kwalifikacji Klienta na wybrany Kurs w terminie 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia Rozmowy Kwalifikacyjnej. Klient, po zakwalifikowaniu przez Usługodawcę na dany Kurs, otrzymuje informację o kwalifikacji na podany adres poczty elektronicznej, w przypadku zakwalifikowania – wraz z informacjami o sposobach płatności za Kurs. Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji na Kurs, w przypadku zamiaru zawarcia przez Klienta Umowy na Szkolenie, Klient w ciągu […] dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdza swój udział w Kursie poprzez dokonanie płatności za Kurs.

3.3. W przypadku Szkolenia, Klient jest automatycznie kwalifikowany na Szkolenie i po złożeniu Aplikacji za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego otrzymuje informacje o kwalifikacji na Szkolenie na podany adres poczty elektronicznej, wraz z informacjami o sposobach płatności za Szkolenie. W przypadku zamiaru zawarcia Umowy na Szkolenie, Klient w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail potwierdza swój udział w Szkoleniu poprzez dokonanie płatności.

3.4 Zawarcie Umowy na Szkolenie lub Umowy na Kurs następuje między Klientem a Usługodawcą w momencie dokonania płatności za Szkolenie lub Kurs.

3.5  Utrwalenie zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy na Kurs lub Umowy na Szkolenie następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem zawartej Umowy na Kurs lub Umowy na Szkolenie na odległość.

3.6 Zawarcie Umowy na Kurs lub Umowy na Szkolenie powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy na Kurs lub Umowy na Szkolenie zawartej na odległość, na podstawie art. 38 pkt 12) Ustawy o Prawach Konsumenta.

3.7 Usługodawca wykonuje Kurs lub Szkolenie w terminie określonym przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym, zaś Umowa na Kurs lub Umowa na Szkolenie zawierana jest na czas oznaczony, tj. na czas wykonania Kursu lub Szkolenia i ulega zakończeniu z chwilą zakończenia Kursu lub Szkolenia.

4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.6 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

4.7 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Umowa Sprzedaży zawarta jest na okres jej wykonania.

4.8 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem zawartej Umowy Sprzedaży na odległość, wraz z informacją o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczenie Produktu będącego treścią cyfrową w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT, SZKOLENIE LUB KURS

3.1. Cena Produktu, Szkolenia lub Kursu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie euro (EUR) lub w polskich złotych (PLN), i jest ceną brutto, tj. zawiera podatek od towarów i usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu lub Kursu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.6 Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwe aktualne sposoby płatności na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

5.7 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu

5.8 W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.9 W przypadku niektórych Produktów, Sprzedawca umożliwia dokonanie przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Klient dokonuje płatności przy odbiorze przesyłki.

6 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.6 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.7 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: Przesyłka kurierska, Przesyłka kurierska pobraniowa, w przypadku gdy jest to możliwe – Forma elektroniczna na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

6.8 Termin dostawy Produktu lub Kursu do Klienta wynosi do dni […], lub inny podany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.9 Na termin dostawy Produktu do Klienta składa się:

6.9.1. czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę – określany jest w Dniach Roboczych. Jest to czas, w którym Sprzedawca zobowiązuje się przygotować towar do przekazania Klientowi lub do wysłania Produktu do Klienta. O czasie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę Klient informowany jest w karcie Produktu oraz

6.9.2. czas doręczenia Produktu – określany jest w Dniach Roboczych. Jest to czas, w którym Przewoźnik doręczy Produkt do Klienta. O czasie doręczenia Produktu Klient informowany jest w karcie Produktu, jak również w zakładce “Wysyłka”.

6.10 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, w przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7 REKLAMACJA PRODUKTU, SZKOLENIA LUB KURSU

7.6 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt, Szkolenie oraz Kurs bez wad.

7.7 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

7.7.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ciacek@stibitz.pl lub joanna.filipowicz@stibitz.pl.

7.8 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.9 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.10 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Wyspiańskiego 1/4, 01-577 Warszawa.

8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.6 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.7 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.7.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

8.8 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.6 Zawarcie Umowy na Kurs lub Umowy na Szkolenie, powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy na Kurs lub Umowy na Szkolenie zawartej na odległość, na podstawie art. 38 pkt 12) Ustawy o Prawach Konsumenta.

9.7 Zawarcie Umowy na Produkt, który stanowi treść cyfrową, w przypadku udzielenia wyraźnej zgody, opisanej w pkt. 2.12 Regulaminu, powyżej, powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy na zawartej na odległość, na podstawie art. 38 pkt 13) Ustawy o Prawach Konsumenta.

9.8 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w pkt. 9.8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

9.8.1. pisemnie na adres: ul. Wyspiańskiego 1/4, 01-577 Warszawa;

9.8.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ciacek@stibitz.pl lub joanna.filipowicz@stibitz.pl .

9.9 W załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w pkt. 11 Regulaminu przedstawiony jest przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy. Ponadto, w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy na stronie Sklepu Internetowego, Konsument może skorzystać z wzoru formularza, nie jest to jednak obowiązkowe.

9.10 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.10.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

9.10.2 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.11 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.12 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.13 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres: ul. Wyspiańskiego 1/4, 01-577 Warszawa.

9.14 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.15 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.15.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.15.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.6 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.7 Zmiana Regulaminu:

10.7.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, Usług Elektronicznych, Produktów, Szkoleń lub Kursów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

10.7.2. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.7.3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.8 Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.

10.9 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem pkt. 9.6.

10.10 Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.11 Zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I, Sprzedawca/Usługodawca dokonuje wyboru prawa polskiego jako właściwego dla  umów zawieranych z konsumentami, w tym Umów Sprzedaży, umów dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych. Prawo polskie implementuje dyrektywę nr 2011/83/UE z października 2014, która ujednolica przepisy europejskie w zakresie umów zawieranych na odległość, w tym przez Internet. Usługodawca respektować będzie korzystniejsze prawo przysługujące konsumentom zgodnie z prawem miejsca zwykłego pobytu konsumenta.

11 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

……………………………….……………

……………………………….……………

……………………………….……………

……………………………….……………

“STIBITZ” Piotr Ciacek z siedzibą przy ul. Zielonej 21B, 05-092 Łomianki, NIP 5251354790, REGON: 012728270., adres poczty elektronicznej: piotr.ciacek@stibitz.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.