Moduł komunikacji

Komunikacja jako podstawa kariery i rozwoju – jak rozmawiać z klientem, szefem, pracownikiem?
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA warsztat podstawowy

IDEA

Komunikowanie się to naturalna kompetencja. To kompetencja, która jest również naturalnie wpisana w każdy proces biznesowy: sprzedaż, każdy realizowany projekt czy twoją zawodową ścieżkę kariery. Komunikujesz się, gdy rozmawiasz i gdy nie rozmawiasz. Przekazujesz komunikat, gdy odpisujesz na maila po tygodniu i gdy nie pozwalasz rozmówcy dokończyć zdania. Nasze podejście do komunikacji ujmuje ją na wielu poziomach. Obejmuje zarówno kontekst mówienia i słuchania jak i styl komunikowania się, indywidualne bariery komunikacyjne, styl nawiązywania kontaktów i ich podtrzymywania. Wiedza o własnym stylu komunikacji, jego mocnych stronach i ograniczeniach pozwala świadomie korzystać z własnych umiejętności komunikacyjnych w obszarze biznesowym.

 • W jaki sposób się komunikujesz?
 • W jaki sposób, to jak rozmawiasz, wpływa na twoją drogę zawodową i relacje biznesowe?
 • Co możesz zrobić by komunikować się efektywniej, by być lepiej rozumianym, by sprawnie realizować twoje cele?
 • Jak reagować w sytuacjach, gdy trudno jest ci się porozumieć z twoim rozmówcą?

Chcąc lepiej się komunikować powinieneś zadać sobie te pytania. Twój styl przekazywania informacji i rozmowy z ludźmi, twoje nawyki i przyzwyczajenia wpływają na to, w jaki sposób odbierają cię inni.  Na warsztacie dużą uwagę przykładamy do pracy w obszarze barier komunikacyjnych. W toku spotkania zdefiniujesz własne bariery i dowiesz się w jaki sposób je pokonywać. Praca z barierami pomoże również rozpoznać bariery twojego rozmówcy. Świadomość przeszkód w komunikacji pozwoli efektywnie i z szacunkiem dla obydwu stron poprowadzić rozmowę.

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • Poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą różnych „kanałów” komunikacji
 • Poznasz proste i skuteczne zasady efektywnego słuchania i mówienia
 • Poznasz siłę i znaczenie pytań
 • Zdefiniujesz własne bariery w komunikowaniu się
 • Poznasz sposoby radzenia sobie z nimi
 • Będziesz miał możliwość wzięcia udziału w praktycznych ćwiczeniach wspomagających zdobywanie i utrwalanie zdobytej wiedzy i kompetencji.
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM warsztat zaawansowany

IDEA

Konflikt jest nieodłączną częścią naszego życia osobistego i zawodowego. Konflikty są obecne w każdej firmie i w każdej relacji. To w jakiś sposób wpływają na nas czy na otoczenie zależy od wiedzy na temat natury konfliktu i sposobu zarządzania nim. W społecznym odbiorze konflikt posiada z reguły negatywne konotacje. Jest kojarzony z czymś niepożądanym, czymś czego trzeba unikać. Na warsztacie pokazujemy w jaki sposób możesz zyskać inną, konstruktywną perspektywę patrzenia na konflikt. Nasze podejście pokazuje konflikt jako źródło istotnych informacji: o ludziach, zasobach i potrzebach stron. Informacji, które w inny sposób nie były w stanie się ujawnić – co samo w sobie jest też ważną informacją.

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • zdobędziesz wiedzę o źródłach konfliktu
 • poznasz formy, w których konflikt może przebiegać i sygnały, które mogą świadczyć o toczącym się konflikcie
 • dowiesz się co konstruktywnego może wnieść konflikt do twojego życia
 • zdefiniujesz swój sposób uczestniczenia w nim i zarządzania nim
 • poszerzysz wiedzę o umiejętnościach wspierających konstruktywne rozwiązanie konfliktu i tych, które są w tym przeszkodą
 • dowiesz się w jaki sposób możesz wykorzystać konflikt dla konstruktywnej zmiany.
KOMUNIKACJA W KONFLIKCIE warsztat zaawansowany

IDEA

Wyobrażając sobie konflikt najczęściej mamy na myśli: podniesiony ton głosu, kłótnię, konfrontację stron czy silne emocje. Jednak obraz konfliktu i sposób w jaki jest wyrażany jest znacznie bardziej złożony. Temperatura konfliktu może być bardzo wysoka, są jednak konflikty, w których nie widać emocji. Konflikt „gorący”, konflikt „zimny”, konflikt jawny i tlący się – to niektóre z odsłon sytuacji konfliktowych, w których możesz uczestniczyć. Każda z nich będzie wymagała od ciebie innego sposobu bycia i innych form komunikacji.   Komunikacja jest płaszczyzną wymiany i przepływu informacji między stronami konfliktu. To w jaki sposób strony się komunikują i pozostają ze sobą w kontakcie jest kluczowo istotne dla jego przebiegu i rozwiązania. Warsztat pozwala zdobyć wiedzę o funkcji i zasadach komunikowania się w konflikcie. Ta wiedza będzie podstawą do zdefiniowania własnego, efektywnego sposobu komunikowania się w sytuacjach konfliktowych.   Każdy konflikt, w którym uczestniczysz wpływa na twoje zachowania, emocje i sposób myślenia.

 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami?
 • W jaki sposób efektywnie argumentować?
 • Jak radzić sobie z emocjami drugiej strony?
 • Jakie treści powinieneś komunikować a jakich nie warto?
 • W jaki sposób będąc w konflikcie nie zniszczyć istniejącej relacji?

Na warsztacie pomagamy znaleźć twoje własne odpowiedzi na te pytania. Warsztat pozwoli zdefiniować te umiejętności, które służą konstruktywnemu rozwiązaniu konfliktu jak i te, które są przeszkodą w jego rozwiązaniu. Twój sposób „bycia” w konflikcie ma wpływ na jego przebieg. Warsztat został skonstruowany tak, byś mógł praktycznie doskonalić swoje umiejętności i wykorzystywać je na rzecz rozwiązania konfliktu.

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • poszerzysz wiedzę o wpływie komunikacji na przebieg konfliktu
 • poznasz zasady komunikowania się w różnych typach konfliktu
 • dowiesz się w jaki sposób rozpoznawać sygnały mówiące o eskalacji konfliktu
 • poszerzysz wiedzę dotyczącą komunikacji otwartej i niejawnej
 • dowiesz się w jaki sposób komunikacja buduje drogę do rozwiązania
 • dowiesz się w jaki sposób wykorzystać konflikt dla konstruktywnej zmiany.
ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W ZESPOLE I FIRMIE warsztat zaawansowany

IDEA

Styl i strategia komunikowania się w firmie jest istotnym narzędziem wspierającym pozyskiwanie klientów i realizację celów firmy. Komunikacja to podstawowe źródło wymiany informacji. Choć zdanie brzmi jak truizm, to jednak niewiele osób zadaje sobie pytanie:

 • W jaki sposób zachodzi proces wymiany istotnych informacji w moim zespole?
 • Jakie są zasady przekazu informacji między działami?
 • W jaki sposób komunikacja między działami wpływa na realizację umów?
 • W jaki sposób komunikacja w firmie wpływa na zadowolenie klientów?

Badania pokazują dużą różnorodność reguł komunikacyjnych funkcjonujących w firmach. Dowiadujemy się z nich również o barierach w przepływie informacji. Barierach na tyle istotnych, że:

 • stają się źródłem opóźnień w realizacji kontraktów
 • uniemożliwiają realizację umów
 • stają przyczyną rezygnacji klientów ze współpracy
 • wpływają negatywnie na wizerunek firmy.

Z tego powodu zarządzanie komunikacją traktujemy jako istotną kompetencję: szefa zespołu, kierownika działu, prezesa firmy czy lidera projektu. Zależność między sposobem zarządzania komunikacją w firmie (zespole) a jej wpływem na finanse i zysk firmy nie jest wprost widoczna. Jednak efektywne zarządzanie komunikacją przekłada się na większe zaangażowanie pracowników w realizację zadań i ich większą satysfakcję z pracy, a tym samym na poczucie przynależności do firmy i lojalność wobec niej. Efekty są widoczne w wynikach finansowych oraz parametrach zatrudnienia jak np. w niższej fluktuacji pracowników.  

KORZYŚCI Z WARSZTATU DLA FIRMY (ZESPOŁU) TO:

 • stworzenie sprawnie funkcjonującego zespołu, który stanie się siłą napędową dla całej organizacji
 • usprawnienie komunikacji między zespołami a w efekcie większa spójność całej firmy
 • zwiększenie poczucia przynależności i lojalności w firmie
 • usprawnienie procesu decyzyjnego na poziomie zespołów i całej firmy
 • „profilaktyka” konfliktów wewnątrz zespołu i efektywne zarządzanie konfliktami
 • budowanie atmosfery zaufania i otwartości w firmie

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • Poszerzysz wiedzę odnośnie zasad efektywnego zarządzania komunikacją w firmie (zespole)
 • Zanalizujesz i zdiagnozujesz zasady komunikacji istniejące w twojej firmie (zespole)
 • Zdefiniujesz istniejące bariery komunikacyjne
 • Dokonasz analizy wpływu istniejących barier na realizację celów firmy (zespołu)
 • Wypracujesz praktyczne rozwiązania dla istniejących barier w komunikacji: „Mosty zamiast murów”.
 • Zdefiniujesz własne kompetencje w zakresie zarządzania komunikacją
 • Wypracujesz indywidualną ścieżkę wprowadzania zmian w tym obszarze.
RÓŻNE ODSŁONY NEGOCJACJI warsztat zaawansowany

IDEA

Myśląc o negocjacjach często widzimy je jako walkę stron, gdzie każdy z graczy zadaje sobie pytanie: kto wygra My czy Oni? Napięcie, stres, emocje – nierzadko wolelibyśmy tego uniknąć. Co zrobić, żeby negocjacje nie przerodziły się w pole bitwy? W negocjacjach, które są walką stron, tak naprawdę nikt nie jest wygrany. Do negocjacji podchodzimy jak do procesu, na przebieg którego każda ze stron ma ogromny wpływ, niezależnie od tego jak silna lub słaba w czasie negocjacji się czuje. W negocjacjach dostrzegamy przede wszystkim ludzi zaangażowanych w sprawę – ich potrzeby, oczekiwania, nastawienie, emocje. Przedmiot negocjacji jest jedynie okolicznością, która spowodowała, że ci ludzie spotkali się ze sobą. Jak podejdą do siebie? Czy uda im się porozumieć? Na warsztacie pokazujemy, że wzajemne zrozumienie interesów przez każdą ze stron, pozwala na zejście z pola bitwy i rozpoczęcie dialogu i współpracy. Wychodzimy z założenia, że twój adwersarz, podobnie jak ty, chciałby wyjść z negocjacji zadowolony z tego jak przebiegało spotkanie, ze swojego zachowania i z decyzji, które podjął. Negocjacje to początek waszej wspólnej drogi. To w jaki sposób przebiegały będzie miało istotny wpływ na kształt dalszej współpracy. Warsztat przygotowujemy w oparciu o realia twojej firmy – przed warsztatem poznajemy twoją branżę, kulturę organizacyjną firmy i jej wartości. Praktyczna część warsztatu jest prowadzona na rzeczywistych przykładach z twojej firmy.

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • Poznasz reguły negocjacji, w których strony pozostają wolne w swoich decyzjach, dając sobie i drugiej stronie swobodę wyboru
 • Dowiesz się jak stopniowo poznawać i definiować możliwości i ograniczenia obydwu stron.
 • Dowiesz się w jaki sposób strony mogą definiować i czerpać z informacji o realiach i istniejących okolicznościach
 • Dowiesz się na czym polega planowanie negocjacji i zarządzanie nimi.
 • Poznasz poszczególne etapy negocjacji i reguły w nich panujące
 • Poszerzysz wiedzę o wpływie emocji na negocjacje i sposobie zarządzania nimi
 • Dowiesz się w jaki sposób radzić sobie z trudnymi zachowaniami i trudnymi negocjatorami.
KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH warsztat zaawansowany

IDEA

Komunikacja i negocjacje są ze sobą nieodłącznie powiązane. Negocjacje najczęściej kojarzą się ze: stawianiem warunków, wyznaczaniem granic, potyczką słowną, byciem „twardym” lub ustępowaniem. Na warsztacie pokazujemy, że komunikacja w negocjacjach zaczyna się znacznie wcześniej niż przy stole negocjacyjnym. Wychodzimy z założenia, że od tego jaki jest charakter komunikacji zależy przebieg negocjacji. Nie masz oczywiście bezpośredniego wpływu na to, w jaki sposób komunikuje się twój adwersarz. Jednak wiedza o tym w jaki sposób komunikować się skutecznie będzie miała wpływ na klimat negocjacji i ich efekt.   Komunikacja w negocjacjach to wymiana informacji. Każda z nich jest istotna. Czy zadawałeś sobie pytanie:

 • Co oznacza przesuwanie ustalonych godzin spotkania (zarówno z twojej jak i z drugiej strony)?
 • O czym świadczy to, że na spotkaniu pojawiły się inne osoby niż to było uzgodnione?
 • Kiedy poruszyć kwestie finansowe?
 • Co tak naprawdę negocjuje klient, mówiąc, że kwestie finansowe są wtórne?
 • Gdzie lepiej umówić spotkanie: u siebie czy u klienta czy może na neutralnym terytorium?
 • Kto ma rzeczywisty wpływ na to, gdzie odbędzie się spotkanie?
 • Jakie informacje przekazać teraz a jakie później?

To tylko niektóre z pytań, które będziesz sobie zadawał podczas rzeczywistych negocjacji. W naszym podejściu wychodzimy z założenia, że strony potrzebują siebie nawzajem, a w sztuce negocjacji kluczowe jest wzajemne zrozumienie i poszukiwanie wspólnoty interesów. Na warsztacie dowiesz się co składa się na całość procesu komunikacji w negocjacjach i w jaki sposób możesz nim zarządzać, by wynegocjowana umowa była oparta na realnych potrzebach o możliwościach stron. Negocjacje, w których gra toczy się o istotne interesy stron, często uaktywnia emocje. Jako negocjator zapewne doświadczałeś: niepokoju, obaw, poczucia zagrożenia, złości czy niepewności. To samo dotyczy drugiej strony. Komunikowanie emocji stanowi istotną informację o tobie i twoim adwersarzu.  To jakie sygnały wysyłasz będzie wywierało wpływ na przebieg negocjacji.  Na warsztacie dowiesz się w jaki sposób możesz przełożyć emocje na konstruktywny komunikat i jak radzić sobie z trudnymi emocjami drugiej strony.

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • Poszerzysz wiedzę o całości procesu komunikacyjnego w negocjacjach (poziomy, etapy, komunikaty jawne i ukryte)
 • Poznasz strategie komunikacyjne działające na rzecz konstruktywnej umowy i te, które jej przeszkadzają (co komunikować, w jaki sposób, komu, na jakim etapie)
 • Dowiesz się rozmawiać z „trudnym” przeciwnikiem: zdefiniujesz kim jest dla ciebie „trudny” rozmówca i wypracujesz strategie komunikowania się z nim
 • Zdefiniujesz swój styl komunikowania w negocjacjach – jego mocne i słabe strony
 • Poszerzysz wiedzę o tym w jaki sposób zapobiegać niekonstruktywnym konfliktom negocjacyjnym i jak się komunikować, gdy jednak powstaną.