Moduł planowania kariery

Zarządzanie własną karierą – świadome decyzje, przechodzenie przez zmiany, energia motywacji.
KARIERA – PLAN CZY PRZYPADEK? warsztat podstawowy

IDEA

Adresatami warsztatu są osoby, które zastanawiają się nad swoją zawodową drogą niezależnie od tego na jakim „odcinku” tej drogi się znajdują. Nie chodzi tu o staż pracy ani zawodowe doświadczenie. Raczej o to czy:

 • Zastanawiasz się w jaki sposób dokonujesz zawodowych wyborów.
 • Zadajesz sobie pytanie: kto nadaje kierunek twojej drodze – ty sam czy okoliczności, które się pojawiają.
 • Zastanawiasz się czy i w jaki sposób przy obecnym rynku można zaplanować swoją zawodową ścieżkę.
 • Zauważasz, że częściej przyjmujesz propozycje innych niż sam wyznaczasz kierunek

W TRAKCIE WARSZTATU BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚĆ:

 • Analizy dotychczasowych doświadczeń zawodowych pod kątem realizacji planów rozwoju zawodowego.
 • Pracy nad rozpoznaniem indywidulanych wartości i motywatorów w obszarze zawodowym.
 • Zdefiniowania dotychczasowego kierunku zawodowej drogi, jak również kierunku, w którym chciałbyś zmierzać.
 • Określenia okoliczności biznesowych i osobistych określających realne możliwości realizacji drogi zawodowej
 • Określenia istotnych ograniczeń w realizacji zawodowych zamierzeń
 • Nazwania priorytetów działań zawodowych

Celem warsztatu jest poszerzenie kompetencji świadomego budowania drogi rozwoju zawodowego. Warsztat jest również inspiracją do podjęcia działań w tym kierunku. Spotkanie obejmuje elementy pracy własnej opartej o analizę: dotychczasowych doświadczeń zawodowych i planów na przyszłość. Dostarczy również narzędzi wspierających realizację tych planów.    

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM warsztat zaawansowany

IDEA

Do zarządzania projektem podchodzimy jak do zbioru kompetencji, które powinna posiadać każda osoba, która pełni funkcję lidera projektu. Praktyka pokazuje, że projekty często nie są efektywnie zarządzane lub zaczynają być zarządzane dopiero gdy pojawiają się niedociągnięcia, konflikty czy kłopoty z dotrzymaniem terminów. Efektem źle zarządzanego projektu jest niezadowolenie klienta, jego rezygnacja ze współpracy czy pogorszenie wizerunku marki. Koszty złego zarządzania dla jednostki, zespołu czy firmy są zwykle duże. W trakcie warsztatu:

 • Wspólnie przejdziemy przez cały proces realizacji projektu, od momentu, w którym projekt się rozpoczyna do momentu, w którym realizację projektu możesz uznać za zakończoną.
 • Dowiesz się czym różnią się od siebie poszczególne etapy projektu i jakie zagrożenia i przeszkody możesz na nich spotkać
 • Poznasz sposoby rozpoznawania ryzyka pojawienia się zdarzeń niezaplanowanych.
 • Dowiesz się w jaki sposób angażować innych w realizację projektu i jak utrzymać zaangażowanie przez cały czas jego realizacji.
 • Nauczysz się w jaki sposób zarządzać złożonym projektem, w którym bierze udział kilka różnych zespołów, jak łączyć ze sobą cele poszczególnych zespołów i jak współpracować z ich liderami.
 • Poznasz metody optymalizacji całości procesu: „mniej znaczy więcej”.

 Struktura warsztatu została zaplanowana tak, byś mógł poznać: teorię modelu zarządzania projektem, narzędzia wspierające realizację projektu i zdobyć praktyczne doświadczenie w jego prowadzeniu. Ćwiczenia są oparte o rzeczywiste przykłady projektów.

W TRAKCIE ĆWICZEŃ UCZESTNICY:

 • definiują cele, problemy oraz bariery w realizacji projektu
 • określają i definiują zadania lidera projektu
 • uczą się na czym polega efektywne koordynowanie projektu
 • definiują czynniki, które sprzyjają i utrudniają realizację projektu
 • określają potrzebne zasoby
 • delegują zadania
 • wypracowują rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę
PRAWA I OBOWIĄZKI LIDERA PROJEKTU warsztat zaawansowany

IDEA

Warsztat adresujemy do osób, które stają przed zadaniem poprowadzenia projektu. Bycie liderem projektu niesie za sobą wiele konkretnych wymagań. Wybór i zaangażowanie osób, podział odpowiedzialności, egzekwowanie delegowanych prac, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – to tylko niektóre z nich. Jednak nie zawsze (w ramach firmy czy zespołu) prawa i obowiązki lidera są jasno nazwane. Jest wiele projektów, które toczą się niejako „same”. Nie jest w nich do końca jasne kto jest liderem i jakie zakresy odpowiedzialności mają poszczególne osoby. Rodzi to szereg nieporozumień i konfliktów interpersonalnych. Może być również źródłem niezadowolenia klienta, który zlecił dany projekt.

 • Czy wiesz jakie umocowania posiadasz jako lider projektu?
 • Co liczy się bardziej: cel czy ludzie?
 • W jaki sposób przygotowujesz się do realizacji projektu?
 • Czy w ogóle się przygotowujesz?
 • W jaki sposób zarządzasz sytuacjami, w których terminy realizacji zadań w projekcie nie są dotrzymywane?
 • Czy wiesz co powinieneś, a czego nie musisz?

Pytań, które powinieneś zadać sobie przed podjęciem się realizacji projektu jest znacznie więcej. Każdy projekt wymaga planowego i świadomego zajęcia się nim.

W TRAKCIE WARSZTATU POSZERZYSZ SWOJĄ WIEDZĘ O:

 • roli lidera projektu
 • obszarach jego odpowiedzialności
 • efektywnym delegowaniu zadań
 • przypisywaniu odpowiedzialności za realizację celów
 • tym jak motywować i angażować innych w realizację celów projektu
 • tym w jaki sposób efektywnie egzekwować realizację wyznaczonych zadań
 • najczęściej popełnianych błędach w realizacji projektu

Warsztat zawiera w sobie informacje o teoretycznych modelach zarządzania projektem jak i praktyczne ćwiczenia wspierające doskonalenie kompetencji lidera projektu.  

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ warsztat zaawansowany

IDEA

Wprowadzanie zmian jest nieodłączną częścią zarówno osobistego jak i zawodowego życia. Zmiany w obszarze biznesowym są dziś nieuniknione i stanowią integralną część procesu prowadzenia każdej firmy. Zmiany, bez względu na to czy dotyczą życia osobistego, czy organizacji często budzą opór przed tym, co ma się zmienić. Nawet te zaplanowane, o których wiemy, że mogą się wydarzyć, wymagają przygotowania się do nich i zarządzenia nimi. Każdy z nas inaczej reaguje w sytuacji zmiany i inaczej jej doświadcza. Doświadczenie i badania pokazują, że konstruktywne przeprowadzenie procesu zmiany pozwala zwiększyć zaangażowanie osób uczestniczących w procesie i ograniczyć koszty całości procesu.

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • Zapoznasz się z teorią dotyczącą dynamiki procesu zmiany
 • Poznasz charakterystykę poszczególnych etapów zmiany wraz z wymaganiami i ograniczeniami, które ze sobą niosą
 • Dowiesz się kto będzie twoim sprzymierzeńcem we wprowadzaniu zmiany a kogo nie uda ci się zaangażować
 • Dowiesz się w jaki sposób rozpoznawać ograniczenia, słabości i przeszkody w procesie zmiany i jak nimi zarządzać
 • Poznasz praktyczne narzędzia pomocne na poszczególnych etapach procesu zmiany.

Warsztat został skonstruowany w ten sposób by zapewnić zdobycie wiedzy dotyczącej procesu zmiany, jak również by praktycznie doskonalić umiejętności istotne dla konstruktywnego przejścia przez zmianę. Pozwoli na bardziej świadome przeprowadzenie zmiany zarówno na polu biznesowym jak i zawodowo – osobistym jak: awans czy zmiana miejsca pracy.  

ZASADY BUDOWANIA STRUKTUR ZESPOŁOWYCH warsztat zaawansowany

IDEA

Warsztat jest adresowany do osób, które w drodze rozwoju zawodowego chciałyby się przygotować do roli osoby tworzącej zespół i zarządzającej nim lub znalazły się w sytuacji, w której muszą tej roli się podjąć. Wychodzimy z założenia, że to jaki jest zespół i w jaki sposób pracuje powinno zależeć od jego szefa. Doświadczenie pokazuje jednak, że szefowie zespołów często skupiają się na wykonywaniu zadań i realizacji celów, a „zespół” tworzy się niejako sam. Nasze podejście do kształtowania zespołu zakłada:

 • ze strony lidera – znaczenie indywidualnego stylu bycia szefem zespołu na kształt zespołu
 • ze strony członków zespołu – znaczenie poczucia przynależności do zespołu każdej z osób

Każdy zespół jest inny. Zależy to od wielu czynników: indywidualnych cech szefa zespołu, osób, które w nim się znajdują, kultury organizacyjnej firmy, okoliczności biznesowych. Naszym celem jest pokazanie drogi, która zakłada znaczącą rolę szefa i jego wizji zespołu na kształt i sposób pracy zespołu. Wychodzimy z założenia, że zespół utworzony zgodnie z indywidualnym stylem szefa zespołu i jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb osób w zespole, osiąga najlepsze efekty biznesowe.

W TRAKCIE WARSZTATU POSZERZYSZ WIEDZĘ O:

 • zasadach funkcjonowania zespołów
 • znaczeniu poczucia przynależności do zespołu dla realizacji celów zespołu
 • rolach zespołowych
 • komunikacji w zespole
 • zasadach podziału obowiązków
 • odpowiedzialności za cele zespołowe